سرفصل دوره آموزش کتیا مقدماتی

 

- معرفی نوار ابزار standard:

- دستور (ctrl+n) new

-دستور (ctrl+o) open

-دستور (ctrl+s) save

- دستور Quick print

- دستور (ctrl+x) cut

-دستور (ctrl+c) copy

-دستور (ctrl+v) paste

-دستور ( ctrl+z) (prpfaile) undo

-دستور undo with history

-دستور (line) redo

-دستور redo with history

- دستور (shift +f1) whats this

-معرفی نوار ابزار view:

-دستور fly mod

-دستور fit all in

-دستور pan

-دستور rotate

- دستور zoom in/ zoom out

- دستور normal view

-دستور creat multi- view

-معرفی نوار ابزار Quick view:

-دستور Isometric view

- دستور front view

-دستور back view

-دستور left view

-دستور raight view

-دستور top view

- دستور bottom view

-دستور named view

-معرفی نوار ابزار view mode :

- دستور (shd) shading

-دستور shading with edges

-دستور shading with edges without smooth edges

-دستور shading with edges and hidden edges

-دستور shading with material

-دستور(nhr) wireframe

-دستور cudtomize view parameters

- دستور بعدی از نوار ابزار view

-دستور hide/show

- دستور swap visible space

معرفی نوار ابزار sketch tools :

-دستور grid

-دستور snap to point

-دستورconstruction/standard element

-دستور geometrical constraints

-دستور dimensional constraintsd

معرفی نوار ابزار profile :

-دستور profile

-دستور rectangle

-دستور oriented rectangle

-دستور parallelogram

-دستور elongated hole

-دستور cylindrical elongated hole

-دستور keyhole profile

-دستور hexagon

-دستور centered rectangle

-دستور centered parallelogram

-دستور circle

-دستور three point circle

-دستور circle using coordinates

-دستور tri-tangent circle

-دستور three point arc

-دستور three point arc stating with limits

-دستور arc

دستور spline

-دستور connect

-دستور ellips

-دستور parabola by focus

- دستور hyperbola by focus

-دستور conic

-دستور line

-دستور infinite line

-دستور bi –tangent line

-دستور bisecting line

-دستور line normal to curve

-دستور point by clicking

-دستور point by using coordinates

-دستور equidistant point

-دستور intersection

-دستور projection

معرفی نوار ابزار select  :

-دستور select

-دستور selection trap above geometry

-دستور rectangle selection trap

-دستور insterseting rectangle selection trap

-دستور polygon selection trap

-دستور free hand selection trap

-دستور outside rectangle selection trap

-دستور outside intersecting rectangle selection trap

معرفی نوار ابزار constraint :

-دستور constraints defined in dialog box

-دستور constraint

-دستور contact constraint

-دستور fix together

-دستور auto constraint

-دستور animate constraint

-دستور edit multi constraint

معرفی نوار ابزار knowledge :

-دستور equivalentdimensions

معرفی نوار ابزار operation:

-دستور corner

-دستور chamfer

-دستور trim

-دستور break

-دستور quick trim

-دستور close arc

-دستور complement

معرفی نوار ابزار transformation:

-دستور mirror

-دستور symmetry

-دستور translate

-دستور rotate

-دستور scale

-دستور offset

معرفی نوار ابزار 3D Geometry :

-دستور progect 3d elements

-دستور intersect 3d elements

-دستور progect 3d silhouette edges

معرفی نوار ابزار visualization:

-دستور cut part by sketch plan

-دستور diagnostics

-دستور dimensional constraints

-دستور geometrical constraints

معرفی نوار ابزار graphic properties:

معرفی نوار ابزار tools:

-دستور sketch solving status

-دستور sketch analysis

معرفی نوار ابزار workbench :

-دستور sketcher

-دستور exit workbench

معرفی محیط طراحی قطعه part design:

معرفی نوار ابزار workbench:

معرفی نوار ابزار sketch-based features (compact):

ویا نوار ابزار sketch based features

-دستور pad

-دستور pocket

-دستور multi-pad

-دستور multi-pocket

-دستور shaft

-دستور groove

-دستور hole

-دستور rib

-دستور solt

-دستور stiffener

-دستور solid combine

-دستور multi-sections solid

-دستور remove multi-sections solid:

معرفی نوار ابزارdress-upfeatures:

-دستور edge fillet

-دستور variable radiuse fillet

-دستور chordal fillet

-دستور face-face fillet

-دستور tritangent fillet

-دستور charmfer

-دستور draft angle

-دستور draft reflect line

-دستور variable angle draft

-دستور shell

-دستور thickness

-دستور thread/tap

معرفی نوار ابزار transformation features:

-دستور translation

-دستور rotation

-دستور symmetry

-دستور axis to axis

-دستور mirror

-دستور rectangular pattern

-دستور circular pattern

-دستور user pattern

-دستور scaling

-دستور affinity

معرفی نوار ابزار  reference elements (extended):

ویا نوار ابزار refrence elements (compact):

-دستور point

-دستور line

-دستور plane

معرفی نوار ابزار dynamic sectioning:

معرفی نوار ابزار apply material:

معرفی نوار ابزار measure:

-دستور measuare between

-دستور measuar item

-دستور measuar inertia

معرفی نوار ابزار tools:

-دستور update all (ctrl+u)

-دستور manual update mode

-دستور axis system

معرفی محیط نقشه کشی صنعتی drafting:

معرفی نوار ابزار drowing:

-دستور new sheet

-دستور new view

معرفی نوار ابزارهای geometry creation,geometry modification,view:

معرفی نوار ابزار tools:

معرفی نوار ابزار annotations:

معرفی نوار ابزار text properties:

معرفی نوار ابزار dress-up:

معرفی نوار ابزار views:

-دستورات projection

-دستورات section

-دستورات details

-دستورات broken view

معرفی نوار ابزار dimensioninig:

دستورات dimensions

معرفی محیط طراحی سیم و سطح Wireframe and surface design:

معرفی نوار ابزارsurfaces:

-دستور extrude

-دستور revolve

-دستور sphere

-دستور cylinder

-دستور offset

-دستور sweep

-دستور fill

-دستور multi-section surface

-دستور blend

معرفی نوار ابزار operation:

-دستور join

-دستور split

-دستور trim

-دستور boundary

-دستور extract

-دستور transformation

معرفی نوار ابزار wireframe:

-دستور point

-دستور points and plane repetition

-دستور line

-دستور axis

-دستور polyline

-دستور plane

-دستور progection

-دستور intersection

-دستور circle

-دستور corner

-دستور connect curve

-دستور spline

-دستور helix

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی