نحوه اداره شهرک

فلسفه مدیریت شهرک به گونه ای تعریف گردیده که با اتکا به توان علمی ، فنی ، مالی و تجارب صنعتگران شهرک ، کلیه مسائل و مشکلات صنعتی ، فرهنگی ، پزشکی ، آموزشی ، امنیتی و مشاوره ای به نحو احسن حل و فصل شده و اعضاء هیئت امناء نیز با تقبل مسئولیت ، در مدت 2 ساله وظیفه محوله را بدون چشم داشتی در این راستا انجام می دهند صنعتگران این شهرک وظیفه خود می دانند که با حمایت مالی و پرداخت شارژ خود از این تشکل صنعتی به بهترین نحو پشتیبانی کنند.
درآمد ناشی از دریافت شارژ واحدها صرف اداره مراکز مدیریتی ، پزشکی ، مشاوره ای و همچنین عقد قراردادهای آموزشی ، امنیتی ، مشاوره ای ، پزشکی IT و پیگیری دیگر مسائل و معضلات شهرک می گردد.

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی