خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

کلاس های در حال برگزاری شهرک صنایع کارگاهی امیرکبیر

دسته: دوره های آموزشی

لیست کلاسهای آموزشی در هیئت امناء

(در حال برگزاری)

کلاس

روزها

ساعت

نام اساتید

آقایان

CNC تراش (دوره 19)

)یک شنبه(

سه شنبه

18:15 16:45

گودرزی

CNC تراش (دوره 20)

یک شنبه

سه شنبه

15 – 13:30

16:45 – 15:15

گودرزی

پاورمیل مقدماتی (دوره 18)

شنبه  

چهارشنبه

18:15 – 16:45

گودرزی

پاورمیل مقدماتی (دوره 19)

سه شنبه

پنجشنبه

18:15 – 16:45

9:30 - 8

گودرزی

کتیا مقدماتی

(دوره 18)

پنجشنبه

14 12

مقبل

کتیا مقدماتی

(دوره 19)

پنجشنبه

12 10

مقبل