خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

کلاس های در حال برگزاری شهرک صنایع کارگاهی امیرکبیر

لیست کلاسهای آموزشی در هیئت امناء

(در حال برگزاری)

کلاس

روزها

ساعت

نام اساتید

آقایان

CNC تراش (دوره 19)

)یک شنبه(

سه شنبه

18:15 16:45

گودرزی

CNC تراش (دوره 20)

یک شنبه

سه شنبه

15 – 13:30

16:45 – 15:15

گودرزی

پاورمیل مقدماتی (دوره 18)

شنبه  

چهارشنبه

18:15 – 16:45

گودرزی

پاورمیل مقدماتی (دوره 19)

سه شنبه

پنجشنبه

18:15 – 16:45

9:30 - 8

گودرزی

کتیا مقدماتی

(دوره 18)

پنجشنبه

14 12

مقبل

کتیا مقدماتی

(دوره 19)

پنجشنبه

12 10

مقبل

 

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی