«آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران» 18-92شركت شهركهاي صنعتي تهران در نظر دارد باستناد آئين نامه اجرائي بند ج ماده (12) قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت انجام پروژه تهيه مصالح و اجراي جداول و آسفالت خيابانها در شهرك صنعتي دماوند2  اقدام نمايد.به منظور ارزيابي توان اجراي…
« آگهي تجديد مناقصه  ش17-92»شركت شهركهاي صنعتي تهران در نظر دارد پروژه اجراي روسازي و آسفالت خيابان ها در شهرك صنعتي پرند  را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صلاحيت و داراي گواهينامه صلاحيت پايه 5 در رشته راه و ترابري از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست…
« آگهي تجديد مناقصه  ش16-92»شركت شهركهاي صنعتي تهران در نظر دارد حراست و حفاظت فيزيكي از اماكن و تاسيسات واقع در شهرك هاي صنعتي پيشوا،قرچك ، خاوران و ناحيه صنعتي دهك را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صلاحيت و داراي تاييديه از صلاحيت مركز انتظام پليس پيشگيري ناجا…
«آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران» 15-92شركت شهركهاي صنعتي تهران در نظر دارد باستناد آئين نامه اجرائي بند ج ماده (12) قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت پروژه اجراي شبكه روشنايي خورشيدي در فاز يك شهرك صنعتي قرچك اقدام نمايد.به منظور ارزيابي توان اجراي تعهدات مناقصه گران…

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir