آئین نامه انضباطی شهرک صنعتی امیرکبیر

1- رعایت نظافت و بهداشت اماکن و معابر عمومی شهرک
2- جلوگیری از آلوده شدن محیط و همت گماشتن در ایجاد محیطی سالم
3- رعایت ساعت عرف کاری واحدهای بلوک و امتناع از سرو صداهای بی مورد
4- خودداری از هرگونه سد معبر در رواق ها و فضاهای عمومی و ایجاد مزاحمت برای دیگران
5- امتناع از افزایش زیربنا ،تغییر در نمای ساختمانها ،تفکیک و جداسازی داخلی کارگاهها و فروشگاهها مگر با هماهنگی و اخذ مجوز کتبی
6- نصب وسایل اطفاء حریق و رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار در کارگاهها و فروشگاهها
7- مطالعه و اجرای اطلاعیه ها و بخشنامه های مربوط به نماینده بلوک و هیئت امناء ، نصب شده در تابلو اعلانات بلوک
8- اخذ مجوز کتبی از نماینده بلوک و دفتر هیئت امناء جهت حضور پرسنل کارگاه در طول شب در کارگاه بمنظور کنترل حضور افراد متفرقه در شب
9- ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده عمومی به هیئت امناء از طریق صندوق نصب شده در هر بلوک تحت نظارت بازرس هیئت امناء
10- عدم تغییر کاربری کارگاه بمنظور هماهنگی با واحدهای شاغل در هر بلوک
11- راه اندازی محل خریداری شده حداکثر طی مدت دو ماه پس از تحویل بمنظور رونق بخشیدن به شکوفائی شهرک
12- نهایت همکاری و تشریک مساعی با هیئت امناء و نمایندگان بلوک و پرداخت بموقع هزینه های مربوط به خدمات عمومی
 
 توجه : در موقع بروز حوادث و اتفاقات ضمن حفظ خونسردی کامل ، سریعا عوامل انتظامات و دفتر هیئت امناء را مطلع فرمائید.

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی