کمیته های تخصصی

هیئت امنا به منظور ایجاد زمینه مشارکت هر چه بیشتر صنعتگران و صاحب­نظران و اشاعه فرهنگ همکاری ، همفکری ، تبادل نظر و ارائه راه­ حل­های کارشناسی برای اجرای اهداف و برنامه ­های خود در شهرک اقدام به فعال نمودن کمیته­ های تخصصی در زمینه های برنامه ریزی و تشکیلات ، حقوقی و حل اختلاف ، آموزش ، اداری و مالی ، حفاظت و امنیت ، بهداشت و درمان ، اجرائی ، روابط عمومی ، تبلیغات ، تربیت بدنی ، نمایشگاه و تورهای صنعتی و بانک  اطلاعات و وب سایت نمود که هریک از اعضای هیئت امنا با همکاری دیگر اعضا و کاندیداهای دوره های قبل و پیشکسوتان در شهرک با عضویت در این کمیته ها به پیشبرد و ارتقا کمی و کیفی اهداف شهرک و هیئت امنا کمک می نماید.


کمیته برنامه ریزی و تشکیلات:

1- نظارت عالیه بر نحوه اجرای ضوابط و تشکیلات هیئت امناء

2- نظارت عالیه بر عملکرد دفتر کنترل پروژه به منظور اجرای برنامه ها طبق زمانهای تعیین شده

3- پیگیری و تدوین چشم انداز، اهداف

4- پیگیری تدوین اساسنامه و پیگیری ثبت آن

5- دستورالعمل ها، آئین نامه ها و ...

6- شرح وظایف ها و چارت تشکیلاتی

7- برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت در رابطه با تحقق اهداف

8- تنظیم تقویم سالانه اقدامات مربوط به هیئت امناء

 

کمیته حقوقی و حل اختلاف:

1- نظارت عالیه بر اجرای مفاد قراردادهای هیئت امناء

2- پیگیری تشکیل شورای حل اختلاف

3- رسیدگی به اختلافات واحدها و اقدام در جهت حل آنها

4- تدوین تفاهم نامه ها و قراردادهای پرسنلی، پیمانکاری و ...

5- تنظیم لوایح حقوقی در جهت دفاع از منافع شهرک و هیئت امناء

 

کمیته آموزش و روابط عمومی:

1- سیاست گذاری، برنامه ریزی و انجام نظارت عالیه بر امور آموزش

2- تدوین طرح ها و برنامه های آموزشی با هماهنگی مراکز ارائه خدمات آموزشی

3- برآورد نیازهای آموزشی شهرک و تعیین اولویت های آن از طریق نظرسنجی از صنعتگران

4- نظارت عالیه بر عملکرد برگزارکننده کلاس ها و امور آموزش

 

کمیته اداری مالی:

1- سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر امور اداری و مالی هیئت امناء

2- برآورد بودجه سالانه هیئت امناء

3- کارشناسی برآورد شارژ واحدها

4- برنامه ریزی جهت ایجاد منابع درآمد مالی و تهیه دستورالعمل های مربوطه

5- برنامه ریزی امور اداری و پرسنلی

6- نظارت عالیه بر نحوه هزینه ها

7- نظارت عالیه بر امور اداری و پرسنلی

8- تهیه لیست اموال منقول و غیرمنقول و نظارت عالیه بر حفظ آن

9- نظارت عالیه بر عملکرد مسئول حسابداری و امور پرسنلی

 

کمیته نمایشگاه و تورهای صنعتی:

1- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت بازدید و شرکت در نمایشگاه های استانی و کشوری

2- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت برگزاری نمایشگاه موقت و دائمی در شهرک

3- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت برگزاری تورهای صنعتی

4- نظارت عالیه بر عملکرد پیمانکاران برگزارکننده (نمایشگاه و تورهای صنعتی)

5- نظارت عالیه بر عملکرد امور نمایشگاه و تورهای صنعتی

6- نظرسنجی در رابطه با برآورد نیازهای نمایشگاهی و تورهای صنعتی صنعتگران شهرک

 

کمیته اجرائی و حفاظت و امنیت:

1- سیاست گذاری و برنامه ریزی امور اجرائی شهرک از قبیل آئین انضباطی (رفع سد معبر، زیباسازی، نظافت عمومی، جمع آوری ضایعات، تغییر کاربری، توسعه فضای سبز، پیگیری اشکالات روشنائی شهرک)

2- نظارت عالیه بر عملکرد مسئول اجرائیات

3- نظارت عالیه بر عملکرد پیمانکار ضایعات

4- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر پیمانکار حفاظت و واحد انتظامات شهرک

5- تدوین طرح های حفاظتی شهرک

6- برنامه ریزی جهت اجرای طرح های مصوب

7- نظارت عالیه بر عملکرد پرسنل انتظامات

8- برنامه ریزی جهت استفاده از تجهیزات پیشرفته به منظور بالابردن امنیت شهرک (دوربین و ...)

 

کمیته پرتال، وب سایت و بانک اطلاعات :

1- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت ایجاد بانک اطلاعاتی شهرک

2- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت ایجاد وب سایت شهرک

3- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت آمارگیری های نوبه ای به منظور به روز کردن اطلاعات

4- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت ایجاد شبکه اطلاع رسانی به صورت وایرلس در سطح شهرک

 

کمیته بهداشت و درمان:

1- سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر عملکرد مرکز بهداشت و درمان

2- نظارت عالیه بر عملکرد امور درمانگاه و امور بهداشت حرفه ای

3- برنامه ریزی و ارائه طرح های درمانی، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و طب صنعتی

4- برنامه ریزی و ارائه طرح هایی جهت ارتقاء سطح رعایت مقررات ایمنی در شهرک

5- نظارت عالیه بر کیفیت اجرای بیمه تکمیل درمان

6- کارشناسی تعیین میزان تعرفه ها با هماهنگی کمیته اداری مالی

 

کمیته تربیت بدنی:

1- سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت عالیه جهت امور ورزشی شهرک

2- برنامه ریزی جهت ایجاد گروه های ورزشی از جمله (کوهنوردی، فوتبال، والیبال و ...) و اجرای برنامه های متنوع

3- برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات

4- نظرسنجی در رابطه با برآورد نیازهای ورزشی شهرک و پیگیری تامین امکانات مورد نیاز آن

5- نظارت عالیه بر عملکرد امور تربیت بدنی هیئت امناء

 

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی