موسسه غیر تجاری صنایع کارگاهی امیر کبیر

چه شغل هایی تو شهرک صنعتی امیر کبیر هست ؟

پس از تبدیل هیئت امناء شهرک به موسسه غیرتجاری صنایع کارگاهی امیرکبیر اصفهان، اعضاء قبلی در قالب هیئت مدیره این موسسه به فعالیت خود ادامه دادند. تعداد اعضاء که پیش از این شامل ۱۲ عضو بود، در انتخابات اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۲۰ نفر افزایش یافت.
به منظور ایجاد زمینه مشارکت هر چه بیشتر صنعتگران و صاحب نظران و اشاعه فرهنگ همکاری، همفکری، تبادل نظر و ارائه راه حل های کارشناسی برای اجرای اهداف و برنامه های صنعتگران شهرک، کمیته های تخصصی در زمینه های برنامه ریزی و تشکیلات، حقوقی و حل اختلاف، آموزش، اداری و مالی، حفاظت و امنیت، بهداشت و درمان، اجرایی، روابط عمومی، تبلیغات، تربیت بدنی، نمایشگاه و تور های صنعتی و بانک اطلاعات و وب سایت فعال شده است که هر یک از اعضای هیئت مدیره با همکاری دیگر اعضای فعلی، اعضای سابق و پیشکسوتان در شهرک با عضویت در این کمیته ها به پیشبرد و ارتقا کمی و کیفی اهداف شهرک و هیئت امناء کمک می نماید.
کمیته برنامه ریزی و تشکیلات:
۱- نظارت عالیه بر نحوه اجرای ضوابط و تشکیلات هیئت امناء
۲- نظارت عالیه بر عملکرد دفتر کنترل پروژه به منظور اجرای برنامه ها طبق زمان های تعیین شده
۳- پیگیری و تدوین چشم انداز، اهداف
۴- پیگیری تدوین اساسنامه و پیگیری ثبت آن
۵- دستورالعمل ها، آیین نامه ها و…
۶- شرح وظایف ها و چارت تشکیلاتی
۷- برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت در رابطه با تحقق اهداف
۸- تنظیم تقویم سالانه اقدامات مربوط به هیئت امناء
کمیته حقوقی و حل اختلاف:
۱- نظارت عالیه بر اجرای مفاد قرارداد های هیئت امناء
۲- پیگیری تشکیل شورای حل اختلاف
۳- رسیدگی به اختلافات واحدها و اقدام در جهت حل آنها
۴- تدوین تفاهم نامه ها و قرارداد های پرسنلی، پیمانکاری و…
۵- تنظیم لوایح حقوقی در جهت دفاع از منافع شهرک و هیئت امناء
کمیته آموزش و روابط عمومی:
۱- سیاست گذاری، برنامه ریزی و انجام نظارت عالیه بر امور آموزش
۲- تدوین طرح ها و برنامه های آموزشی با هماهنگی مراکز ارائه خدمات آموزشی
۳- برآورد نیاز های آموزشی شهرک و تعیین اولویت های آن از طریق نظرسنجی از صنعتگران
۴- نظارت عالیه بر عملکرد برگزارکننده کلاس ها و امور آموزش
کمیته اداری مالی:
۱- سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر امور اداری و مالی هیئت امناء
۲- برآورد بودجه سالانه هیئت امناء
۳- کارشناسی برآورد شارژ واحدها
۴- برنامه ریزی جهت ایجاد منابع درآمد مالی و تهیه دستورالعمل های مربوطه
۵- برنامه ریزی امور اداری و پرسنلل
۶- نظارت عالیه بر نحوه هزینه ها
۷- نظارت عالیه بر امور اداری و پرسنلی
۸- تهیه لیست اموال منقول و غیرمنقول و نظارت عالیه بر حفظ آن
۹- نظارت عالیه بر عملکرد مسئول حسابداری و امور پرسنلی
کمیته نمایشگاه و تور های صنعتی:
۱- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت بازدید و شرکت در نمایشگاه های استانی و کشور
۲- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت برگزاری نمایشگاه موقت و دائمی در شهر
۳- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت برگزاری تور های صنعتی
۴- نظارت عالیه بر عملکرد پیمانکاران برگزارکننده (نمایشگاه و تور های صنعتی)
۵- نظارت عالیه بر عملکرد امور نمایشگاه و تور های صنعتی
۶- نظرسنجی در رابطه با برآورد نیاز های نمایشگاهی و تور های صنعتی صنعتگران شهرک
کمیته اجرایی و حفاظت و امنیت:
۱- سیاست گذاری و برنامه ریزی امور اجرایی شهرک از قبیل آیین انضباطی (رفع سد معبر، زیباسازی، نظافت عمومی، جمع آوری ضایعات، تغییر کاربری، توسعه فضای سبز، پیگیری اشکالات روشنایی شهرک)
۲- نظارت عالیه بر عملکرد مسئول اجراییات
۳- نظارت عالیه بر عملکرد پیمانکار ضایعات
۴- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر پیمانکار حفاظت و واحد انتظامات شهرک
۵- تدوین طرح های حفاظتی شهرک
۶- برنامه ریزی جهت اجرای طرح های مصوب
۷- نظارت عالیه بر عملکرد پرسنل انتظامات
۸- برنامه ریزی جهت استفاده از تجهیزات پیشرفته به منظور بالابردن امنیت شهرک (دوربین و…)
کمیته پرتال، وب سایت و بانک اطلاعات :
۱- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت ایجاد بانک اطلاعاتی شهرک
۲- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت ایجاد وب سایت شهرک
۳- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت آمارگیری های نوبه ای به منظور به روز کردن اطلاعات
۴- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت ایجاد شبکه اطلاع رسانی به صورت وایرلس در سطح شهرک
کمیته بهداشت و درمان:
۱- سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر عملکرد مرکز بهداشت و درمان
۲- نظارت عالیه بر عملکرد امور درمانگاه و امور بهداشت حرفه ای
۳- برنامه ریزی و ارائه طرح های درمانی، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و طب صنعتی
۴- برنامه ریزی و ارائه طرح هایی جهت ارتقاء سطح رعایت مقررات ایمنی در شهرک
۵- نظارت عالیه بر کیفیت اجرای بیمه تکمیل درمان
۶- کارشناسی تعیین میزان تعرفه ها با هماهنگی کمیته اداری مالی
کمیته تربیت بدنی:
۱- سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت عالیه جهت امور ورزشی شهرک
۲- برنامه ریزی جهت ایجاد گروه های ورزشی از جمله (کوهنوردی، فوتبال، والیبال و…) و اجرای برنامه های متنوع
۳- برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات
۴- نظرسنجی در رابطه با برآورد نیاز های ورزشی شهرک و پیگیری تامین امکانات مورد نیاز آن
۵- نظارت عالیه بر عملکرد امور تربیت بدنی هیئت امناء
پیمایش به بالا