مراحل صدور سند مالکیت


1- ارسال درخواست صدور سند مالکیت از طرف مالک به دفتر هیئت امناء
2- معرفی مالک از طرف هیئت امناء به دفتر سازمان ساماندهی مشاغل
3- بازدید از محل (کارگاه ، فروشگاه) توسط نماینده سازمان ساماندهی و گزارش وضعیت و متراژ به واحد واگذاری سازمان ساماندهی
4- تعیین مبلغ هزینه سند و اضافه متراژ و بدهیهای معوقه
5- پرداخت مبالغ به بانک و تسویه حساب با هیئت امناء و سازمان ساماندهی
6- معرفی مالک به یکی از دفاتر اسناد رسمی طرف قرارداد با سازمان ساماندهی
7- معرفی مالک از طرف دفتر اسناد رسمی به 4 ارگان جهت استعلام مکان الف _ سازمان تامین اجتماعی شماره 2 ب _ شهرداری منطقه 12 ج _ دارائی اصفهان د_ اداره ثبت اسناد
8- دریافت پاسخ استعلامها و دریافت هزینه حق الثبت توسط دفتر اسناد رسمی از مالک سند بصورت تک برگی صادر شده و بعد از چند ماه بنچاق سند به مالک تحویل می شود.
 
 
انتقال سند به شخص ثالث
1- پرداخت هزینه انتقال به سازمان ساماندهی و ارسال مشخصات نفر ثالث توسط سازمان ساماندهی به دفترخانه اسناد رسمی
2- پرداخت هزینه های مربوط به انتقال سند در دفترخانه و انتقال سند مذکور

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی