شرایط تغییر کاربری

شرایط تغییر کاربری :
جهت تغییر کاربری در شهرک ، مالک کارگاه یا فروشگاه ضمن تسلیم تقاضای خود ، اطلاعات و دلائل مربوطه را ارائه نموده تا در هیئت مدیره سازمان ساماندهی مطرح و تصمیم گیری لازم انجام گردد.

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی