دیدار با رییس سازمان تامین اجتماعی اصفهان

 جلسه اعضای موسسه صنایع کارگاهی امیرکبیر با ریاست محترم بیمه تامین اجتماعی استان اصفهان در خصوص مطالبات صنعتگران شهرک امیرکبیر

 

taminejtemayi 1

 

 

taminejtemayi 2

 

taminejtemayi 3

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir