جلسه اعضای هیات امنا با رییس اداره کار

جلسه اعضای هیات امنا با رییس اداره کار و معاونین ایشان

 در این جلسه بحث و بررسی پیرامون قوانین کار و امور اجتماعی و مشکلات کار و کارگری در شهرک صنعتی امیرکبیر مطرح شد.

 

 

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir