عضویت رسمی شهرک درخانه صنعت و معدن

ریس هییت امناء شهرک اعلام نمودند با پیگیری ها و تعا مل و جلسه های مختلف و مستمر با خانه صنعت و معدن و شرکت در جلسات انجمن صنفی کارفرمایی هییت امناءها و شرکت های خدماتی شهرکهای صنعتی استان اصفهان. در تاریخ 7/5/94 با تشکیل مجمع عمومی و فوق العاده انجمن .هییت امناء شهرک صنایع کارگاهی امیرکبیر به نمایندگی اقای مشکین رسما" به عضویت انجمن صنفی کارفرمایی هییت امناءها و شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی استان اصفهان گردید و توسط دبیر انجمن اقای اقارب پرست به دیگر شرکتهای خدماتی معرفی و همچنین در انتخابات هییت مدیره انجمن حضور پیدا نمود. در ادامه اقای مشکین ابراز امیدواری نمودند با حضور فعال در خانه صنعت و معدن و انجمن بتوانیم هر چه بهتر جایگاه قانونی و توانمندی شهرک را پیگیری نماییم     

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir