آموزش نقشه کشی و اتوکد

سر فصل های آموزش autocadو نقشه کشی
تعداد جلسات:20 جلسه


1-معنا و مفهوم cad و معرفی شرکت autodesk
2-مبانی نقشه کشی و معرفی مفاهیم اولیه نقشه کشی
3-تعریف نقطه-خط-صفحه
4-قسمت های مختلف  صفحه auto cadو معرفی انواع مختصات دهی
5-دستورهای ترسیمی line-poly line-circle-arc
6-دستورهای ویرایش copy-move-rotate-scale
7-معنا و مفهوم block و wrlock و کاربرد آنها
8-دستورهای save و save as و تفاوت آنها
9-معنا و مفهوم inport و export
10-تمامی دستورهای مورد نیاز برای ترسیم نقشه
11-تمامی دستورهای مورد نیاز برای ویرایش نقشه
12-طریقه لایه بندی در نرم افزار autocad و کاربرد آن
13-ذخیره کردن فایل های ترسیمی با پسوند مختلف عکس و پسوند pdfو کاربرد آن
14-نحوه محاسبه مربوط به مساحت و محیط یک ناحیه و کاربرد آن
15-چاپ نقشه با استفاده از دستور plot

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید

تلفن: 03113863005

نمابر: 03113873005

پرداخت به دو صورت آنلاین و واریز به حساب

حساب ملت:4991540273

شماره کارت:6104337899174005

110,000
تعداد:

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir