آموزش کتیا مقدماتی

سر فصل های آموزشی CATIA I
تعداد جلسات:20جلسه
1-معرفی شرکت dassult system ومعنا و مفهوم cad/com/cae
2-معرفی نرم افزار CATIA و محیط های مختلف آن
3-معرفی محیط sketcher و انواع مختصات دهی قطبی و...
4-تمامی دستورهای موجود در جعبه ابزار profile
5-تمامی دستورهای موجود در جعبه ابزار operation  
6- جعبه ابزار constration  و کار برد آن
7-معنا و مفهوم قطعات solid ,surface
8-دستورهای pad-pocket-groove-shaft-rip-slat-hole
9-دستورهای fillet-chamfer-tap-thread
10-معنا و مفهوم body و کاربرد آنها
11-pattern  و انواع آن
12-طریقه ترسیم مار یا پیچ و ایجاد دنده در قالبهای پلاستیک
13-دستورهای add-remove-intersect
14-طریقه ایجاد نقشه های کارگاهی در محیط drafting
15-ذخیره کردن فایل های latia در محیط های مختلف
16-دستورهای extrude-revolve در محیط shape design
17-معرفی محیط مونتاژ در نرم افزار  catia

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید

تلفن: 03113863005

نمابر: 03113873005

پرداخت به دو صورت آنلاین و واریز به حساب

حساب ملت:4991540273

شماره کارت:6104337899174005

110,000
تعداد:

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir