تور نمایشگاهی و صنعتی روسیه

تور نمایشگاهی و صنعتی روسیه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

زمان بازدید خرداد ماه

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی