ماشین کاری صالحی

نام و نام خانوادگی مالک: آقای صالحی
تلفن همراه: 09133031510

مشخصات کارگاه

بلوک: 29
پلاک اصلی: 12
تلفن: 33879960

توانمندیها و تجهیزات

خدمات ماشین کاری

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی