شرکت دپال

نام و نام خانوادگی مالک: بصیر کارزرونی
تلفن همراه: 09131198799

مشخصات کارگاه

بلوک: 21
پلاک اصلی: 39
تلفن: 33867297
نمابر: 33867297

توانمندیها و تجهیزات

ساخت درب و پنجره آلومینیوم

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir