لوازم حفاری و تجهیزات معدنی چلونگر

نام و نام خانوادگی مالک: شکراله چلونگر
تلفن همراه: 09133100341

مشخصات کارگاه

بلوک: 21
پلاک اصلی: 29
تلفن: 33865796
نمابر: 33861699

توانمندیها و تجهیزات

ساخت قطعات دستگاههای حفاری - معدنی - نفتی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir