شرکت گرما فلز

نام و نام خانوادگی مالک: آقای قدیرزاده
تلفن همراه: 09131198106

مشخصات کارگاه

بلوک: 21
پلاک اصلی: 36
تلفن: 33869898

توانمندیها و تجهیزات

آبکاری فلزات

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی