رنگ الکترو استاتیک فرا پوشش

نام و نام خانوادگی مالک: حاجی هاشمی

مشخصات کارگاه

بلوک: 18
پلاک اصلی: 13
تلفن: 33870926

توانمندیها و تجهیزات

پوشش انواع قطعات فلزی - صنعتی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی