پیچ سازه

نام و نام خانوادگی مالک: آقای سبقت الهی
تلفن همراه: 09133198024

مشخصات کارگاه

بلوک: 16
پلاک اصلی: 13 / 19
تلفن: 33862585
نمابر: 33876281

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • پروانه کسب
ساخت پیچ و مهره های مخصوص

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir