تکنو تراش جواهری

نام و نام خانوادگی مالک: آقای جواهری
تلفن همراه: 09131119659

مشخصات کارگاه

بلوک: 16
پلاک اصلی: 5
تلفن: 33867516

توانمندیها و تجهیزات

قطعه سازی -( همکاری با نفت - و پتروشیمی)

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir