تراشکاری آسیا

نام و نام خانوادگی مالک: آقای توحیدی
تلفن همراه: 09132024402

مشخصات کارگاه

بلوک: 14
پلاک اصلی: 14
تلفن: 33867738

توانمندیها و تجهیزات

مشعل سازی و قطعه سازی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir