فرا تکنیک

نام و نام خانوادگی مالک: باقریان - افرند نیا
تلفن همراه: 09138052076

مشخصات کارگاه

بلوک: 12
پلاک اصلی: 12
تلفن: 09387683752

توانمندیها و تجهیزات

تراش قطعات دقیق(همکاری با سازمان های اپتیک - هفت تیر و ...)

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir