تراشکاری فعال

نام و نام خانوادگی مالک: آقای فعال
تلفن همراه: 09131135906-09132001073

مشخصات کارگاه

بلوک: 12
پلاک اصلی: 2
تلفن: 33866556
نمابر: 33866557

توانمندیها و تجهیزات

تولید ترمز های مغناطیسی جهت الکترو موتورهای نیم اسب تا 100 اسب.

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir