تراشکاری میرزاده

نام و نام خانوادگی مالک: آقای میرزاده
تلفن همراه: 09131189788

مشخصات کارگاه

بلوک: 17
پلاک اصلی: 27
تلفن: 33869651

توانمندیها و تجهیزات

مونتاژ جک هیدرولیک

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir