ایران تولید

نام و نام خانوادگی مالک: آقای ایزدی
تلفن همراه: 09137274594

مشخصات کارگاه

بلوک: 17
پلاک اصلی: 26
تلفن: 33870179

توانمندیها و تجهیزات

سازنده لوله های کامیون(آب و روغن)

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir