شرکت مبتکران یکتا صنعت

نام و نام خانوادگی مالک: آقای مکتوبیان
تلفن همراه: 09131149546

مشخصات کارگاه

بلوک: 17
پلاک اصلی: 25
تلفن: 33866603

توانمندیها و تجهیزات

قطعه سازی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir