پویا صنعت(سهرابی)

نام و نام خانوادگی مالک: آقای جواد سهرابی
تلفن همراه: 09131881326-09333011872

مشخصات کارگاه

بلوک: 17
پلاک اصلی: 22
تلفن: 33867829

توانمندیها و تجهیزات

ساخت قطعات صنعتی و کشاورزی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir