صنایع فلزی ممتاز سازه

نام و نام خانوادگی مالک: آقای علیرضا صادقی
تلفن همراه: 09132299353

مشخصات کارگاه

بلوک: 17
پلاک اصلی: 14
تلفن: 33870644

توانمندیها و تجهیزات

کارهای خدماتی-تولید پایه های کولر گازی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir