ماشین سازی صدری

نام و نام خانوادگی مالک: آقای صدری
تلفن همراه: 09133166474-09133163873

مشخصات کارگاه

بلوک: 17
پلاک اصلی: 10
تلفن: 33867832

توانمندیها و تجهیزات

ساخت پروانه وایمپلر

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir