تراشکاری سپاهان(محمدی)

نام و نام خانوادگی مالک: آقای مهدی محمدی
تلفن همراه: 09131887308

مشخصات کارگاه

بلوک: 17
پلاک اصلی: 7
تلفن: 33862726

توانمندیها و تجهیزات

ساخت قطعات نساجی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir