نام کارگاه بلوک پلاک اصلی پلاک فرعی تلفن نمابر وب سایت
آرگون 10 19 3868969
آروین آفاق پارسیان
تراشکاری نصر اصفهانی 10 33872510
مهد فنون 10 16 33870448 33869603
نمونه تراش 9 31 33878539 http://www.nemonetarash.ir
کارگاه آهنگری ابراهیمی 8 34 33869255
خدمات فرز زارع 8 33 33864790
پرشین آرگون 8 43 33863521
شرکت سامان سازان 8 43 33863521 33863521
شرکت دوار صنعت 8 39 33860542 33860542 http://www.davarsanat.com
خدمات تراش متحد 8 59
تراشکاری بنای وطن 8 41
(عسکری )تراشکاری تلاش 8 7 33865065 33862745
نوین پلاست 8 46 33872661
شرکت ره آورد صنعت دانش 8 40 33879893
زاگرس صنعت 8 42 33875199
شات پلاست 3865109
تراشکاری تلاش (عسگری) 8 13 33862744
اصفهان تکنوبورینگ 2 19 33870478
تراشکاری صنعت کار 2 18
استیل تراش مرآت 5 20 3870483
طلوع ولوو 5 19 3869373 3869373 http://www.t_volvo
کارگاه صفری 7 54 3879530
سپاهان صنعت 7 61
کارگاه تراشکاری اصفهان تراش 7 13 33868371
ارائه خدمات تراشکاری رضوی 7 8 3870028
تولید قطعه و خدمات سنگ سنترلس 15 2 3872583 3872584
کارگاه تراش جانثاری 7 51 3870386 3870683
تراشکاری استیل 5 7 3869011 3869012
شرکت البرز فن آور شیمی گلپا 5 10 3875389 3875391

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی