مهلت ثبت نام و یا تمدید بیمه تکمیل درمان تمدید شد

مهلت ثبت نام و یا تمدید بیمه تکمیل درمان تمدید شد

ثبت نام و تمدید بیمه تکمیل درمان تا تاریخ 21 مرداد تمدید شد

لطفا به دفتر هیات امناء مراجعه فرمائید

33863005

33873005

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir